aboutus
QC Hồ sơ

1. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi sẽ cài đặt 2 lần trong quá trình sản xuất. Lần đầu tiên là trong giai đoạn se - mi thành phẩm

Chúng tôi phải đảm bảo tất cả các kích thước, cấu trúc được chỉnh sửa 100%;

2. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh cho khách hàng để họ có ý tưởng cho quy trình sản xuất của chúng tôi

3. Lần thứ hai cài đặt là sơn mài đã hoàn thành;

4 . Chúng tôi cài đặt phần cứng, ánh sáng, logo và như vậy;

5. Đặt tất cả các mục phù hợp với tài liệu bố trí kế hoạch sàn;

6. Thu thập nguồn và gửi hình ảnh cuối cùng cho khách hàng

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc